MATEMATIKA NA SPLOŠNI MATURI

MATEMATIKA NA SPLOŠNI MATURI


Matematika je na splošni maturi obvezen izpitni predmet. Sestavljen je iz pisnega in ustnega dela, kandidati pa ga lahko opravljajo na osnovni ali višji ravni.

Vse informacije o opravljanju izpita iz matematike na splošni maturi dobijo kandidati na spletnih straneh Republiškega izpitnega centra (RIC). Objavljen je tudi Predmetni izpitni katalog - matematika in izpitne pole spomladanskega izpitnega roka 2006. Povezava RIC .OSNOVNA RAVEN

Na pisnem delu kanidati rešujejo 12 krajših nalog, za kar imajo na voljo 120 minut. Na ustnem izpitu kandidati odgovarjajo na 3 vprašanja iz Predmetnega izpitnega kataloga, pri tem pa imajo pravico do 15 minutne priprave in 20 minut za odgovarjanje.

Pisni del predstavlja pri skupni oceni predmeta 80 %, ustni pa 20 %.VIŠJA RAVEN

Pisni del izpita na višji ravni je sestavljen iz dveh izpitnih pol. Prva izpitna pola obsega 12 krajših nalog (enakih kot na osnovni ravni), druga pa 3 zahtevnejše naloge, ki so sestavljene iz krajših povezanih ali nepovezanih delov. 

Ustni izpit poteka tako kot na osnovni ravni, le da sta eno ali dve vprašanji iz Predmetnega izpitnega kataloga na višiji ravni (označena s puščico).

Skupna ocena predmeta se določi v naslednjem razmerju:
53,33 % izpitna pola 1,  26,67 % izpitna pola 2  in 20 % ustni del.DOVOLJENI PRIPOMOČKI NA PISNEM DELU   
 • nalivno pero ali kemični svinčnik
 • radirka
 • računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja
 • šestilo
 • dva trikotnika (lahko tudi ravnilo)

 


DOVOLJENI PRIPOMOČKI NA USTNEM DELU 
 • računalo
 • geometrijsko orodje

 


DODATNA NAVODILA  

 

 • Pri konstrukcijskih nalogah morajo kandidati uporabljati geometrijsko orodje.
 • Pri vsaki nalogi mora biti jasno in korektno predstavljena pot do rezultata z vmesnimi računi in sklepi.
 • Naloge, pisane z navadnim svinčnikom, nejasne in nečitljive rešitve se ovrednostijo z 0 točkami.
 • Kandidati naloge rešujejo s kemičnim svinčnikom ali z nalivnim peresom, rišejo pa z navadnim svinčnikom. MATEMATIKA KOT PETI IZPITNI PREDMET POKLICNE MATURE

Dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol lahko opravljajo matematiko na splošni maturi kot peti izpitni predmet poklicne mature. Učni načrt predmeta matematika je na gimnazijah nekoliko širši kot na srednjih tehniških in strokovnih šolah, zato morajo dijaki, ki želijo matematiko opravljati na osnovni ravni, sami predelati naslednja poglavja po letnikih:

1. letnik:
Množice. Sistemi linearnih neenačb.

2. letnik:
Kompleksna števila. Vektorski račun. Kvadratna enačba in kompleksne rešitve.

3. letnik:
Trigonometrija. Krožne funkcije. Trigonometrijske enačbe. Kompleksne ničle polinomov. Stožnice (krivulje drugega reda).

4. letnik:
Vsota neskončnega geometrijskega zaporedja. Kombinatorika in verjetnostni račun. Odvod. Integral.

Vsa ostala poglavja, ki se ujemajo s poglavji matematike na programu gimnazije, morajo dijaki predelati bolj poglobljeno kot za poklicno maturo.

Oglejte si literaturo za pripravo na splošno maturo in stiskajte Predmetni izpitni katalog s spletne strani RIC-a (povezava dana zgoraj).